Nieuw Vlaams Pact helpt lokale besturen met klimaatdoelstellingen

04 June 2021 Energie Duurzaamheid

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageren de Vlaamse steden en gemeenten zich om het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken.

Dit houdt onder meer in dat ze zullen zorgen voor energiebesparingen in hun eigen gebouwen, technische infrastructuur en openbare verlichting, en om hun burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren bij te dragen aan de streefdoelen. In totaal wordt er zo'n 24,3 miljoen euro subsidies voorzien voor klimaatacties van gemeenten ter realisatie van een of meer van de doelstellingen van het Lokaal Energie-en Klimaatpact voor 2021. Over de periode tot 2030 wordt in totaal zo’n 300 miljoen euro vrijgemaakt.

De Vlaamse overheid engageert zich om via het Netwerk Klimaat van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, en via andere partners te zorgen voor projectmatige ondersteuning. Ze zal ook actief meewerken aan het elimineren van mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden, het invullen van haar eigen voorbeeldfunctie, het opvolgen en stroomlijnen van de wederzijdse engagementen, het promoten van nuttige beleidsmaatregelen, en het voorzien van een extra jaarlijks budget van 10 miljoen euro als bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het pact ondertekenen, naast een vast gedeelte van de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams Klimaatfonds.

De Vlaamse minister bevoegd voor het binnenlands bestuur zal het Pact namens de Vlaamse Regering ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering van dit besluit.