Hieronder vindt u de algemene en verkoopsvoorwaarden van BV Mantis Consulting (0766.303.265) met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge (Kerkstraat 108).

 

Versie 21 juni 2023 (vorige versie 14 april 2021, gewijzigd artikel 2).

Deze versie is van toepassing op alle contracten afgesloten vanaf 01/07/2023.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, producten en diensten, en op alle overeenkomsten met BV Mantis Consulting, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van BV Mantis Consulting. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in dertig dagen na bekendmaking ervan op de website van BV Mantis Consulting (www.mantisconsulting.be) en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de dertigste dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van BV Mantis Consulting zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Alle aanbiedingen en offertes van BV Mantis Consulting blijven geldig tot dertig dagen na datum van opstelling, daarna hebben zij louter een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds in  EURO, en exclusief BTW en/of andere belastingen, welke ten laste zijn van de klant (tenzij anders vermeld).

2.2. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de dertig dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar BV Mantis Consulting. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant en BV Mantis Consulting aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.3. De overeenkomst dient een duidelijke projectbeschrijving te bevatten en deze wordt aanvaard bij het ondertekenen van de overeenkomst. Zie Artikel 4. Meerwerk, wijzigingen en aanvullingen op de werkzaamheden.

2.4. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, belastingen of andere prijsvormende factoren voor BV Mantis Consulting, waardoor de kostprijs voor BV Mantis Consulting hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, is BV Mantis Consulting gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de klant, ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze Overeenkomst.

2.5. Indien in de Overeenkomst voorzien is in een prijs in regie, zal het door de Klant verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij BV Mantis Consulting op dat moment gangbare tarieven.

2.6. Met betrekking tot wijzigingen in de Overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, is BV Mantis Consulting gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Klant in rekening te brengen. Ingeval BV Mantis Consulting van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks samen met een prijsopgave voor bedoelde meerwerken schriftelijk aan de Klant meedelen. Tenzij de Klant binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan BV Mantis Consulting meedeelt, wordt de Klant geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en overeenkomstige prijs.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 euro en zolang de werkzaamheden door BV Mantis Consulting nog niet zijn aangevat.

3.2. Wanneer BV Mantis Consulting, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft BV Mantis Consulting het recht om het contract te annuleren door ondertekende schriftelijke mededeling aan de klant met de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Meerwerk, wijzigingen en aanvullingen op de werkzaamheden

4.1. Indien er met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden en diensten van BV Mantis Consulting. De klant aanvaardt dan ook bij ondertekening van de overeenkomst de daarin beschreven werkzaamheden. Eventuele en alle wijzigingen/afwijkingen/aanvullingen op de overeengekomen werkzaamheden tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Volgende omstandigheden zijn voorbeelden die aanleiding geven tot meerwerk:

  • Uitbreiding/wijziging/afwijking van eisen en wensen aan de opdracht, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd.

  • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan BV Mantis Consulting kenbaar zijn gemaakt.

  • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door BV Mantis Consulting in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop BV Mantis Consulting weinig of geen invloed kan uitoefenen.

  • Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Medewerking van de klant en oplevering

5.1. De klant is ertoe gehouden om tijdig alle informatie en stukken, met inbegrip van deze waarvan de klant slechts kennis heeft tijdens de duur van de overeenkomst, te overhandigen die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en BV Mantis Consulting kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de klant.

5.2. De datum van oplevering en meegedeelde termijnen zijn slechts informatief en worden slechts als aanwijzing opgegeven en binden BV Mantis Consulting niet. Overschrijding van de datum van oplevering en de termijnen geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.3. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, kan deze termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om tijdig gevraagde en benodigde informatie, documenten, originelen of beelden over te maken.

Artikel 6. Risico

6.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant die zich inzake de lopende overeenkomst bij BV Mantis Consulting bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

7.1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar op het rekeningnummer van BV Mantis Consulting, ten laatste dertig dagen na verzending van de factuur. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan BV Mantis Consulting kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen vijf werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door BV Mantis Consulting, is de klant aan BV Mantis Consulting een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt BV Mantis Consulting zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door BV Mantis Consulting opgeleverde documenten of adviesverstrekking niet gebruiken.

7.3. Totdat de klant de volledige som van het contract betaald heeft, behoudt BV Mantis Consulting het volledige (intellectuele) eigendomsrecht op de afgeleverde producten of diensten, ook wanneer deze producten of diensten in onvolledige vorm werden overgemaakt. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

7.4. Projecten, producten en diensten die in pauze zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

7.5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn verklaart de klant expliciet dat BV Mantis Consulting gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enigerlei schadevergoeding. In dit geval zal BV Mantis Consulting de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is BV Mantis Consulting gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. BV Mantis Consulting verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van BV Mantis Consulting zijn middelenverbintenissen. BV Mantis Consulting is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na oplevering van een product of dienst voorzien wij in een transparante overdracht. Rekentools of software die door BV Mantis Consulting is ontwikkeld wordt nooit met derden gedeeld, enkel de conclusies die eruit voort kunnen komen in functie van de afbakening van de overeengekomen opdracht.

8.2. BV Mantis Consulting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. BV Mantis Consulting zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van BV Mantis Consulting of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van BV Mantis Consulting met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van BV Mantis Consulting. De totale aansprakelijkheid van BV Mantis Consulting, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan BV Mantis Consulting werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. De klant vrijwaart BV Mantis Consulting voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt BV Mantis Consulting geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

8.6. BV Mantis Consulting kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan in de door BV Mantis Consulting opgeleverde producten of diensten. BV Mantis Consulting is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, (reken)modellen en -tools, octrooien, aanvragen tot octrooien, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van BV Mantis Consulting te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal BV Mantis Consulting onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van BV Mantis Consulting waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de vijf dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft BV Mantis Consulting het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.2. Bij het vroegtijdig beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door BV Mantis Consulting verleende diensten betalen, alsook de kosten die BV Mantis Consulting moet maken als gevolg van deze vroegtijdige beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat BV Mantis Consulting nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor BV Mantis Consulting. Bovendien behoudt BV Mantis Consulting het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.3. Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover BV Mantis Consulting geen controle heeft, bevrijden BV Mantis Consulting, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 12. Nietigheid

12.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen BV Mantis Consulting en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van BV Mantis Consulting. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server of e-mail marketing accounts van BV Mantis Consulting, heeft BV Mantis Consulting de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt BV Mantis Consulting persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde klantenbeheer, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door BV Mantis Consulting voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het (online) referentie portfolio van BV Mantis Consulting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 17. Gebruikersvoorwaarden

17.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

17.2. De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Mantis Consulting niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

17.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn login gegevens, toegangscodes, e-mailadressen, etc.

17.4. Het BV Mantis Consulting netwerk, gehuurde infrastructuur en de voorziene diensten en producten mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale materialen en/of software. Als BV Mantis Consulting dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie en de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Tevens zullen de bevoegde instanties onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

17.5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, etc. zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van BV Mantis Consulting, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit. In geval de klant materiaal op de door BV Mantis Consulting ontwikkelde software/applicatie plaatst of aan BV Mantis Consulting aanlevert met het doel dit op de software/applicatie te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, etc.).