Subsidies

Wil je het maximale uit je subsidiedossiers halen? Vertrouw dan op onze expertise en geniet dankzij onze kennis van een groter slaagkanspercentage inzake subsidies. We houden de vinger aan de pols welke subsidies er bestaan, kunnen ondersteunen bij het zoeken naar de juiste subsidies en waarschuwen meteen ook voor de valkuilen van subsidiedossiers.

Welke subsidies zijn relevant voor mij?

Dat hangt er van af. Hoe concreet zijn je plannen? Hoe groot is de geplande installatie of investeringen? Hebben ze een zeker innovatief karakter? Zorg voor een duidelijke aflijning van je project en stel jezelf de vraag welk doel je er mee wil bereiken. Heb je hier moeite mee omdat je de mogelijkheden onvoldoende kent? Mantis Consulting zoekt samen met jou naar de meest geschikte oplossing, en gebruikt subsidies als een hefboom op jouw investeringen. Hieronder vatten we de belangrijkste Vlaamse subsidieregelgeving voor je samen.

Groenestroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC)

De groenestroom- en warmte-krachtcertificaten (GSC en WKC) waren het voorbije decennium een belangrijke drijfveer voor investeringen in hernieuwbare energie bij bedrijven.

GSC en WKC zijn een vorm van exploitatiesteun, waarbij de uitbater van de productie-installatie een financiële ondersteuning krijgt per MWh geproduceerde energie.

De subsidieregeling maakt een onderscheid tussen een aantal voorgedefinieerde technologieën en vermogens. Dit levert een opdeling in meer dan 30 projectcategorieën, die elk een andere steunhoogte kunnen ontvangen. Naast de bestaande projectcategorieën is er ook nog de mogelijkheid om projectspecifiek steun aan te vragen. In dat geval zal een gedetailleerde voorberekening op basis van projectspecifieke financiële en operationele parameters bepalen welke steunhoogte voor jouw project van toepassing is.

Om samen te vatten: de GSC en WKC wetgeving kan complex zijn. Je doet best beroep op een specialist die je wegwijs kan maken, en de slaagkansen van jouw aanvraag maximaliseert.

Wat brengt de toekomst?

Vandaag zien we dat deze vorm van steun beleidsmatig liefst wordt afgebouwd en een tendersysteem voor investeringssteun verkozen wordt. Dit biedt enkele voordelen, want over het algemeen minder complex, maar kent ook enkele gebreken. Bijvoorbeeld technologieën die gebruik maken van een brandstof kunnen van het huidige tendersysteem geen gebruik maken. Ze vereisen sowieso een vorm van exploitatiesteun.

Investeringssteun

De overheid wil hernieuwbare energieproductie in de toekomst vooral ondersteunen door middel van investeringssteun in plaats van exploitatiesteun. Door de toepassing van het wedstrijdsysteem worden enkel de best presterende projecten geselecteerd en ondersteund. De budgetten worden op voorhand bepaald, en het risico op een ontsporende begroting is kleiner.

De belangrijkste vormen van investeringssteun zijn de ‘call groene stroom’ en de ‘call voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten’ waarbij enkel tijdens de oproepperiode aanvragen kunnen worden ingediend. De ‘call groene stroom’ mikt op investeringen in:

  • PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 25 kW

  • Windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Wat betreft de ‘call groene warmte, restwarmte en warmtenetten’  zegt de naam zelf welk type investeringen in aanmerking komen. Let wel, de call mikt op grootschalige projecten (>300 kWth). particuliere en andere kleinschalige projecten komen niet in aanmerking. Volgende technologieën kunnen steun aanvragen:

  • installaties voor de productie van nuttige groene warmte uit een organisch-biologische stof;

  • grootschalige zonneboilers;

  • boorgat-energie-opslag (BEO);

  • koude-warmteopslag (KWO);

  • grootschalige centrale warmtepompen.

Net zoals voor de call groene stroom wordt voor iedere oproepperiode een nieuw ministerieel besluit uitgevaardigd. Dit besluit kan de spelregels voor indiening. Het is dus belangrijk om telkens opnieuw te evalueren of je project in aanmerking komt voor steun of niet. Ook de in aanmerking komende technologieën kunnen wijzigen! 

Mantis Consulting volgt de oproepperiodes op de voet. Wil je ook op de hoogte blijven van deze mogelijkheden? Volg ons dan via LinkedIn.

Overige subsidies

Naast GSC, WKC en de ‘call’-formules van de Vlaamse overheid bestaan nog tal van andere ondersteuningsmechanismen. Zo bestaan er premies en ondersteuning via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (o.a. Ecologiepremie+, KMO-portefeuille, etc.), premies van de netbeheerder, VLIF-steun specifiek voor landbouwers, en ga zo maar door. Provincies en gemeenten stellen budgetten ter beschikking om zich als voortrekker in de energietransitie te profileren. En ook op Europees niveau bestaan er allerlei directe en indirecte incentives, bijvoorbeeld via projectwerking rond innovatieve technologieën.

Ben je benieuwd of jouw plannen in aanmerking komen voor ondersteuning? We nemen graag de tijd om samen de mogelijkheden te bekijken.