Energiestudies en -plannen

Wil je weten in welke gevallen je een energiestudie of -plan moet opstellen? Of misschien ben je vrijgesteld? De beknopte wetgevende context kan je nalezen in het onderdeel wettelijke verplichtingen. In wat volgt duiden we kort het verschil tussen een energiestudie en energieplan, en lichten we de aanpak van Mantis Consulting toe.

Energiestudie

In een energiestudie is het van belang om de energie-efficiëntie van nieuw te vergunnen installaties of inrichtingen af te toetsen ten opzichte van gelijkaardige installaties die op de markt verkrijgbaar zijn. Er wordt verwacht dat nieuwe installaties in overeenstemming zijn met de best beschikbare technieken die ook economisch haalbaar zijn.

Energieplan

Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifiek energiegebruik in de inrichting kunnen verminderen. Hier worden de bestaande installaties onder de loep genomen qua energie-efficiëntie en wordt een lijst met maatregelen toegevoegd.

Het is mogelijk dat een combinatie van energiestudie en energieplan van toepassing is.

De aanpak van Mantis Consulting

Een erkend energiedeskundige die aanvaard is door de Vlaamse overheid stelt de documenten op die als bijlage bij de omgevingsvergunning worden gevoegd. De aanvaarding gebeurt telkens opnieuw voorafgaand aan de opmaak van een energiestudie of - plan. Dit lijkt omslachtig, maar biedt ook enkele opportuniteiten.

Doelstelling

Het doel van de energiestudie of - plan is bijdragen aan een volledige, ontvankelijke en goedgekeurde vergunningsaanvraag. Het positief advies van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is hiervoor vereist.

Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken en een efficiënt verloop van de procedure te verzekeren zullen wij steeds aansturen op een vooroverleg met

  1. de milieudeskundige die de omgevingsvergunning zal opmaken en,

  2. de interne verantwoordelijke(n) binnen het bedrijf.

In samenspraak met de milieudeskundige krijgen we een goed beeld van het voorwerp en de inhoud van de vergunningsaanvraag en kunnen we de nodige input bezorgen. De interne verantwoordelijken zorgen voor een actueel inzicht in de bedrijfsvoering. Zo worden de juiste accenten gelegd in de op te leveren documenten.

Kansen op goedkeuring verhogen

Een energiedeskundige moet telkens opnieuw officieel aanvaard worden. Door een goede communicatie en tijdige aftoetsing bij de bevoegde overheden, verhoog je de kans op een positief advies. Wil je een nog een stapje verder gaan? Dan sturen we bij de aanvraag tot aanvaarding als energiedeskundige een plan van aanpak mee.

Opportuniteiten

Om te verzekeren dat deze verplichte procedure een maximale meerwaarde voor je bedrijf oplevert gaan we ook na of de op te leveren documenten

  1. kunnen gebruikt worden om aan andere verplichtingen te voldoen en,

  2. de basis kunnen leggen om een antwoord te bieden op andere probleemstellingen of wensen van de klant.

Door gerelateerde thema’s samen op te pakken, zijn onze inspanningen extra efficiënt.