Veelgestelde vragen

De Sustainable Development Goals (SDG’s): wat moet ik er over weten?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te doen. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor dit decennium. De SDG’s vormen een referentiekader voor het bepalen van de duurzaamheidsthema’s waarop organisaties maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. Bij Mantis Consulting liggen de SDG’s ten gronde van onze duurzaamheid aanpak.

Wat is een Carbon Footprint en welke bedrijven hebben hier nood aan?

Met een carbon footprint of koolstofvoetafdruk krijg je inzicht in de CO2-uitstoot van jouw organisatie. De uitstoot van broeikasgassen op basis van je activiteiten en energieverbruik wordt omgerekend naar een hoeveelheid CO2-equivalenten. Dit vormt de basis voor acties om deze uitstoot te verminderen. In tegenstelling tot bv. Frankrijk bestaan er in België nog geen wettelijke verplichtingen voor CO2-footprint. Heel wat Belgische bedrijven hebben echter vrijwillig de stap gezet, namelijk in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mantis heeft ervaring met verschillende internationaal erkende normen en methoden, waaronder het GHG-protocol, ISO 14064 en andere. Meer lezen?

Wat houdt een levenscyclusanalyse, kortweg LCA, precies in?

Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de totale milieu-impact van een product of dienst gedurende de volledige levenscyclus te bepalen. Dat wil zeggen: van de winning van grondstoffen, tot productie en transport, over gebruik, en inclusief de afvalverwerking. Een levenscyclusanalyse is gebaseerd op de internationale normen ISO 14040 en ISO 14044. Wil je zelf ook een LCA laten uitvoeren voor een product of dienst? Lees er hier meer over.

Wat is het verschil tussen LCA en LCC?

Life cycle costing (LCC) wordt soms verward met levenscyclusanalyse (LCA). Hoewel ze bepaalde overeenkomsten vertonen zijn ze in wezen heel verschillend.

LCC berekent de kosten van een product gedurende de hele levenscyclus, waarbij soms ook bepaalde externe milieueffecten een geldwaarde toegekend krijgen (CO2-uitstoot is het meest voor de hand liggende voorbeeld). Het wordt meestal gebruikt in de context van een duurzaam aankoopbeleid.

LCA beoordeelt meestal meerdere milieueffecten, waaronder de uitstoot van broeikasgassen, gedurende de levenscyclus.

Beide aspecten zijn van belang voor wie duurzaam wil inkopen.

Is het nog interessant om lokaal energie te produceren met zonnepanelen of WKK?

Kunnen zonnepanelen nog renderen? En wat met de installatie van een warmte-krachtkoppeling (WKK)? Zijn ze vandaag nog te overwegen of zoek je als bedrijf beter naar andere alternatieven? Het antwoord is ja, maar veel hangt af van je individuele en professionele situatie. Het is een kwestie van de juiste insteek te vinden en open te staan voor samenwerking. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is ook op vlak van subsidies nog veel mogelijk. Benieuwd of er een business case kan opgebouwd worden voor lokale productie op jouw bedrijf? Wij voeren een objectieve haalbaarheidsstudie uit, waarmee je verder aan de slag kan. In combinatie met een energie-audit is er verdere verfijning van de analyse mogelijk.

Hoe kan ik als bedrijf CO2 neutraliteit bereiken?

Wil je als bedrijf CO2-neutraal worden? Stel je dan eerst de vraag wat je hier juist onder verstaat en wat je wil bereiken. CO2-neutraliteit is een ruim begrip en kan op meerdere manieren ingevuld worden. Je zal minimaal een carbon footprint moeten uitvoeren om dan van daaruit de verdere stappen te bepalen. Behoed jezelf voor onrealistische doelstellingen en vind de juiste aanpak voor jouw bedrijf door middel van een intake gesprek.

Aan welke wettelijke verplichtingen moet ik voldoen inzake energie en duurzaamheid?

Vooral voor duurzaamheid - maar ook voor energie - bestaat er een sterke versnippering van de wettelijke verplichtingen over de verschillende bevoegdheden en beleidsdomeinen. Je vind ze dus niet makkelijk op één plek terug. Wil je toch graag een overzicht van de verplichtingen voor je bedrijf? Dan helpen we je graag op weg met deze introductie. Contacteer ons gerust voor verder advies op maat.

Duurzaamheidsrapportage, wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf?

Ben je als bedrijf al inspanningen aan het leveren rond duurzaam ondernemen? Is je bedrijf onderhevig aan de wettelijke verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage? Of moet je in aanbestedingen kunnen aantonen dat je de nodige inspanning levert op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s?

Duurzaamheidsrapportage is een intern en extern communicatiemiddel dat je een stevig concurrentievoordeel kan opleveren. Het maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor stakeholders zoals klanten, werknemers, investeerders en banken. Lees hier meer over onze aanpak van duurzaamheidsrapportage


Hoe krijg ik meer controle over mijn energiefactuur?

De energiefactuur is voor velen een kluwen. Om je kosten te doen dalen is het daarom niet enkel belangrijk om je verbruik te verminderen. Het is ook van belang inzicht te krijgen hoe de kosten tot stand komen. Hoe dan ook is het een goed idee om je energieverbruik aan te pakken. Maar weet dat er ook andere manieren bestaan om je energiekost te beperken. Een energie-audit is een nuttige eerste stap om je energiefactuur onder controle te krijgen.

Ik heb reeds een energie- en/of duurzaamheid audit laten uitvoeren, wat kan ik nog meer doen?

Een audit is geen eindpunt, integendeel. Weet je niet goed hoe je nu verder moet? Wij bezorgen je een frisse blik en helpen je met het bepalen van jouw prioriteiten en eventuele vervolgstappen. Neem contact op.

Hoe geraak je gecertificeerd voor een energie management systeem zoals ISO 50.001?

Met een energie management systeem (EMS) ga je het energiebeheer van je bedrijf structureel aanpakken. Er bestaan internationaal toegepaste normen zoals bv. ISO 50.001. Sommige bedrijven zetten een eigen systeem op poten.

Wil je werk maken van een EMS? Dan breng je eerst in kaart hoe ver je van de ISO (of andere) standaard staat, d.m.v. een zogenaamde GAP-analyse. Pas daarna ga je concrete acties ondernemen om de geselecteerde standaard te implementeren.

Finaal is ook certificatie door een onafhankelijke derde partij mogelijk. Dit laatste is niet verplicht, maar voor veel bedrijven wel het doel van een EMS.

Ik vind duurzaamheid een belangrijk thema, maar weet niet goed waar ik moet beginnen, waar kan ik terecht?

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt erop neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn. De VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen een referentiekader voor het bepalen van de duurzaamheidsthema’s waarop jouw organisatie kan inzetten. Voor de opmaak van jouw duurzaamheidsplan selecteren we de relevante thema's, verzamelen we de nodige data, en maken we een evaluatie in functie van de relevante standaarden. Dit plan vormt ook de basis voor een verdere duurzaamheidsstrategie en -rapportage.

Welke duurzaamheidsstandaarden bestaan er en wat is relevant voor mijn bedrijf?

Sustainable Development Goals (SDG’s), CSRD, EcoVadis, B Corp, Future Fit, GRI standards, Carbon Disclosure Project (CDP), Science Based Targets (SBT), EU Green Taxonomy. Kan je niet meer volgen? 

Bij Mantis Consulting gaan we voor een aanpak die bij jouw onderneming past en zoeken uit welke standaarden en thema's relevant zijn. We houden bij de uitwerking van deze duurzaamheidsstrategie rekening met je sector, de bedrijfsactiviteiten, de huidige status van je duurzaamheidsinspanningen, de grootte van je onderneming, de wensen van bepaalde stakeholders en diverse andere factoren.

Wat is het verschil tussen MVO en ESG?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Environmental Social Governance (ESG) zijn vaak gebruikte termen die flink wat overlappen. Waar liggen de accenten?

MVO verwijst naar elke poging om de milieu- en sociale impact van een bedrijf te verbeteren. ESG slaat op het kwantificeren van de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Het belangrijkste verschil is dat MVO een interne functie is, terwijl ESG een externe functie is. MVO wordt gebruikt om de positieve impact van bedrijven op de samenleving te vergroten. ESG maakt deze inspanningen kwantificeerbaar naar buiten toe en wordt dan ook gebruikt door investeringsgroepen om investeringsbeslissingen te begeleiden. Wil je samen met ons bekijken hoe je MVO of ESG het beste aanpakt? Neem contact op.

EU Green Taxonomy: Wat is het? Wanneer wordt het realiteit? En hoe werkt het?

De Europese Green Deal zal een grote impact hebben op het bedrijfsleven en heel wat nieuwe regels en wetgeving brengen. De EU Green Taxonomy regels voor bankfinanciering en -investeringen zijn hier een voorbeeld van.

Deze taxonomie bepaalt binnen Europa welke bedrijfsactiviteiten als duurzaam beschouwd worden en welke niet. Sinds 2022 is de taxonomie voor klimaat in voege en in de jaren daarna ook die voor de andere milieudoelstellingen met o.a. biodiversiteit. Bedrijven kunnen er zich perfect op voorbereiden en gaan best ook nu al aan de slag. Wil je weten wat de Green Taxonomy precies betekent voor jouw bedrijf? Mantis Consulting kan je hierbij begeleiden en de nodige voorbereidingen treffen.

Contacteer ons voor een vrijblijvend verkenningsgesprek.

Van welke subsidies m.b.t. energie efficiëntie en/of duurzaamheid kan ik genieten?

Er bestaan tal van subsidies en financiële tussenkomsten vanuit onze overheden. Mantis Consulting houdt ze allemaal voor u bij: op Federaal en Vlaams niveau, per provincie en zelfs per gemeente zijn er subsidiemogelijkheden. We zoeken uit welke subsidies van toepassing kunnen zijn op jouw activiteiten en/of toekomstplannen. We adviseren, begeleiden en werken indien gewenst ook volledige subsidiedossiers op maat uit. Neem contact op om je slaagkansen te verhogen!

Wat zijn Science-based Targets of SBTs?

Science-based Targets (SBTs) zijn meetbare, uitvoerbare en tijdsgebonden doelstellingen, gebaseerd op best beschikbare wetenschap, voor bedrijven en steden om bij te dragen aan klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. En er zijn twee soorten SBTs: SBTs voor klimaat en voor natuur.

SBTs voor klimaat (SBTi) zijn gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vermijden van de ergste impact van klimaatveranderingen. Ze dienen in lijn te zijn met de doelstellingen van het Parijs-akkoord: klimaatopwarming beperken tot ver onder 2°C en te limiteren tot 1.5°C.

SBTs voor natuur (SBTN) focussen op biodiversiteit en veranderingen in de staat van land-, oceaan- en zoetwatersystemen. De richtlijnen en targets voor deze SBTs zijn nog in ontwerpfase en zullen vanaf 2023 beschikbaar zijn.

Is er nog plaats voor aquacultuur in de Noordzee?

In een sterk overbevraagde Noordzee moet voorzichtig omgegaan worden met de beperkte ruimte die we hebben. Tegelijk moet er een antwoord komen op de toenemende beperkingen die de visserij opgelegd krijgt om de voedselvoorziening in stand te houden. Een mogelijke oplossing hiervoor is aquacultuur binnen meervoudig ruimtegebruik. In de juiste omstandigheden kan aquacultuur hand in hand gaan met natuurbehoud- en herstel. Ook met energie-infrastructuur zijn er verschillende combinaties mogelijk. Bovendien kan de gedeelde infrastructuur voor een verminderde kost zorgen en kunnen veiligheidsrisico’s beperkt worden door restricties op toegang van de zeevaart.

Kan ik mijn resterende CO2-uitstoot ook compenseren in de Blauwe Economie?

Na verschillende reductie- en mitigatiemaatregelen blijft bij veel bedrijven nog een beperkte uitstoot over. Om CO2-neutraliteit te behalen kunnen bedrijven investeren in herbebossing bijvoorbeeld aan de hand van carbon credits. Maar ook in de mariene wereld zijn er mogelijkheden om te compenseren. Zo kan je investeren in herstel en behoud van blauwe koolstofsystemen (blue carbon) – kustecosystemen die zeer efficiënte koolstofvangers zijn. Hiervoor bestaat zelfs al een vrijwillige markt van blue carbon credits. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om in andere mariene ecosystemen te investeren.

Waar zet Mantis op in binnen de Blauwe Economie?

Onze huidige dienstverlening binnen de blauwe economie bestaat momenteel uit het adviseren van natuur-geïnspireerd design van mariene infrastructuurprojecten – denk bijvoorbeeld aan het energie-eiland van Elia – het uitvoeren van ecosysteemdienstenbeoordeling van mariene projecten en advies voor duurzame aquacultuur.

Om deze dienstverlening verder uit te breiden zetten we ook in op onderzoek en ontwikkeling waarbij we focussen op het ontwikkelen van de eerste diensten en tools binnen het concept van mariene koolstofaccounting en de ecosysteemaanpak. Bij al onze huidige en toekomstige diensten staat respect van de natuur centraal en vertrekken we van wat de natuur ons te bieden heeft.

Wat is het belang van ecosysteemdiensten en de ecosysteembenadering?

Bij duurzaamheid van bedrijven wordt vaak nog sterk gefocust op CO2. De klimaat- en milieuproblematiek zijn echter sterk aan elkaar gerelateerd. De ecosysteembenadering pakt beide problematieken tegelijk aan door te vertrekken van de verschillende diensten die ecosystemen bieden aan de maatschappij. Bij een ecosysteemdiensten evaluatie worden de materiële diensten voor een project in kaart gebracht en, al dan niet in monetaire waarden, gekwantificeerd. Hierdoor krijgen bedrijven niet alleen inzicht in hun impact op het klimaat maar ook op het milieu.

Wat zijn natuurgebaseerde oplossingen?

Natuurgebaseerde oplossingen (Nature-based Solutions; NBS) zijn acties die genomen worden om natuurlijke en aangepaste ecosystemen te beschermen, op een duurzame manier te beheren en te herstellen. Ze bieden een oplossing voor maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, en voedsel- en waterzekerheid, ten voordele van zowel de mens als de natuur. Gezonde ecosystemen staan hierbij centraal en waar mogelijk wordt samengewerkt met de lokale en inheemse bevolking.