Duurzaamheidsrapportage

Een duurzaamheidsrapport zet je inspanningen in de verf en kan ervoor zorgen dat je jezelf onderscheidt van de concurrentie. Het maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor diverse stakeholders zoals werknemers, klanten en banken. Bovendien wordt het voor grote Europese ondernemingen verplicht om een duurzaamheidsrapport op te stellen en over vastgelegde KPIs te rapporteren.

Contextbepaling

De start voor duurzaamheidsrapportage wordt gegeven door samen met de klant duidelijk de context van het bedrijf te schetsen en op basis daarvan de scope van het rapport af te lijnen. Is duurzaamheidsrapportage een wettelijke verplichting voor het bedrijf? Welke bedrijfsentiteiten moeten meegenomen worden? Wordt een geconsolideerde strategie bepaalt voor een groep van bedrijven? Wat is de rol van het management? Welke plaats heeft duurzaamheid in de visie, missie, waarden van het bedrijf? Wat is er al, en welke acties werden in het verleden reeds uitgevoerd?

Vertrekkende van de antwoorden op deze vragen bepalen we volgens welk rapporteringskader moet gewerkt worden. Voor Europese bedrijven is de nieuwe regelgeving (CSRD) de standaard en baseren we ons op de beschikbare rapporteringsstandaarden (ESRS). Ook andere standaarden zoals GRI zijn mogelijk en zeker aan te raden in een internationale context buiten de EU. Er wordt steeds de link gelegd met de Sustainable Development Goals en een combinatie met andere frameworks of standaarden zoals Science Based Targets, Ecovadis, B Corp, ... is mogelijk.

(Dubbele) materialiteitsanalyse

De materialiteitsanalyse ligt aan de basis van een goed uitgekiende duurzaamheidsstrategie die zorgt voor de integratie van een continu verbeteringsproces, en is een cruciale stap in ieder kwalitatief duurzaamheidsverslag.

In de materialiteitsanalyse wordt nagegaan welke duurzaamheidsthema's belangrijk zijn voor de organisatie. Met andere woorden, de materialiteitsanalyse zal bepalen welke thema's prioritair zijn in de uitwerking van je duurzaamheidsstrategie. Dit gebeurt in overleg met de organisatie en haar stakeholders, door middel van een stakeholderbevraging.

Wil je werken volgens de wettelijke bepalingen van de Europese regelgeving (CSRD), dan pas je het principe van de dubbele materialiteit toe. Dit wil zeggen dat je het belang van een duurzaamheidsthema vanuit 2 perspectieven gaat bekijken.

  • De impact die het bedrijf heeft op mens en/of het milieu binnen een bepaald duurzaamheidsthema, ook wel impact materialiteit genoemd.

  • De impact van een duurzaamheidsthema op de bedrijfswaarde, ook wel financiële materialiteit genoemd.

Een belangrijk onderdeel van de bepaling van de financiële materialiteit is een risicoanalyse, waaruit zowel risico's als opportuniteiten gedestilleerd kunnen worden.

Een voorbeeld van impact materialiteit is de uitstoot van broeikasgassen door een energiecentrale of zware industrie zoals staal- of betonproducenten.

Een voorbeeld van financiële materialiteit is de afhankelijkheid van grondstoffen op een internationale markt, of de beschikbaarheid van geschikte werknemers op de arbeidsmarkt.

Alles verloopt in nauwe samenwerking met de onderneming, en één of meerdere verantwoordelijken vormen samen met onze deskundigen een kernteam dat het proces in goede banen leidt.

Gap analyse

In de gap analyse wordt op basis van de materialiteitsanalyse afgetoetst welke rapporteringsvereisten uit de ESRS-rapporteringstandaarden van toepassing zijn op de onderneming.

Het resultaat van de eerste stap in de gap analyse is een overzichtelijk document met de verschillende rapporteringsvereisten (universeel, milieu, sociaal en governance).

In een tweede stap worden de huidige bedrijfsprocessen en beschikbare data afgetoetst aan de rapporteringsvereisten. Het is dus noodzakelijk om beschikbare informatie en data te verzamelen en te analyseren om de tekortkomingen (gaps) bloot te leggen.

Strategie - roadmap, KPI & actieplan

Wanneer de huidige situatie in kaart gebracht is, kan als volgende stap een strategie opgesteld worden. Hierbij wordt gefocust op de materiële topics. Een strategie wordt in drie delen opgesteld:

  • Roadmap met doelstellingen op korte, middellange en lange termijn: Waar wil de organisatie naartoe?

  • KPIs: Welke zaken moeten we opvolgen, welke indicatoren zijn relevant, en hoe weten we waar we staan?

  • Actieplan: Welke acties moeten we ondernemen om onze doelstellingen te halen?

De roadmap met duurzaamheidsdoelstellingen, en het ambitieniveau van deze doelstellingen, worden in overleg met het management verkend en geconcretiseerd. Vervolgens selecteren we meetbare KPIs. Tenslotte wordt een actieplan opgesteld.

In deze stap kan ook de communicatiestrategie opgenomen worden. M.a.w. hoe en in welke vorm wordt het duurzaamheidsrapport en de doelstellingen, KPI, actieplan naar buiten gebracht en/of intern gecommuniceerd?

De belangrijkste resultaten?

  • Inzicht in de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie

  • Relevante doelstellingen, KPIs en datavisualisaties op vlak van duurzaamheid

  • Je onderneming wordt aantrekkelijker voor werknemers, klanten en banken

  • Hogere stakeholder betrokkenheid

  • Unieke content in de vorm van een duurzaamheidsrapport