Fit for 55 - Implementatie van de EU Green Deal

08 September 2021 Duurzaamheid Energie

Wat is 'Fit for 55'?

Het ‘Fit for 55’ pakket van de Europese Commissie is een reeks van nieuwe wetgeving en updates aan bestaande wetgeving met betrekking tot het klimaat-, energie-, landgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Dit kadert binnen de nieuwe EU Green Deal en moet de overeengekomen ambities omzetten in concrete maatregelen.

Deze maatregelen moeten de EU klimaatambities in lijn brengen met een beoogde daling van de broeikasgasuitstoot met 55% tegen 2030 (t.o.v. 1990) en klimaatneutraliteit tegen 2050.

Wat verandert er?

In een aantal artikels gaan we in op belangrijkste maatregelen van het ‘Fit For 55’ pakket en gaan we na wat het belang en de gevolgen voor jouw organisatie kunnen zijn.

Updates aan bestaande wetgeving en nieuwe wetgeving:

 1. EU ETS systeem (verhandelbare CO2 emissierechten)

 2. RED III (richtlijn hernieuwbare energie)

 3. EED (energie-efficiëntie richtlijn)

 4. LULUCF-verordening (landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw)

 5. ESR (lastenverdeling lidstaten)

 6. Richtlijn energiebelasting (verschuiving belastingen)

 7. Infrastructuur alternatieve brandstoffen

 8. Verordening CO2-emissienormen auto’s en bestelwagens

 9. NIEUW Carbon Border Adjustment Mechanism (tegengaan omzeilen regels EU-ETS)

 10. NIEUW Voorstel voor duurzame luchtvaart (ReFuelEU Aviation)

 11. NIEUW Voorstel vergroening maritieme sector (FuelEU Maritime)

 12. NIEUW EU bos strategie

 13. NIEUW Sociaal klimaatfonds

Wat mogen we nog meer verwachten?

De maatregelen uit het ‘Fit for 55’ pakket zijn niet de enige om de EU Green Deal te implementeren. Andere wijzigingen of nieuwe wetgevingen die eraan komen zijn:

 • Een tweede batch ‘Fit for 55’ toegespitst op koolstofarm gas, energie efficiëntie en gebouw regulatie

 • Klimaatwet: wetgevend kader om de klimaatdoelstellingen bindend te maken

 • Trans-Europese energienetten: beleid rond grensoverschrijdende energie-infrastructuur

 • Pakket rond circulaire economie

 • Duurzame financiering en (groene) taxonomie

De voorstellen van de EU Commissie binnen het ‘Fit for 55’ pakket moeten nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad. De onderhandelingen zijn lopende.